TR | EN +90 242 258 02 02
 
ANASAYFA > KVKK

KVKK Çalışan Aydınlatma Metni

Türkiye’de Hindi Eti Üretim sektöründe önde gelen bir marka olan Bahar Tavukçuluk Gıda Tur. San ve Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem verip, verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla verilerinizi işlemekteyiz.

Her biri veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya çalışanlarla olan iş ilişkimiz dâhilinde;

■     İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

■     Duruma göre işverenin talep ettiği ve/veya sizlerin işverenle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin,

■     İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde;

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, işleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışanlara ilişkin aşağıdakileri de kapsayan ad-soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, referans bilgileri, ikametgâh, fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim bilgileri, diploma, askerlik durumunu gösterir belge gibi kişisel veriler işlenebilmektedir. Verilerinizi işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 Kimlik Bilgisi
Ad, Soyad, , TC kimlik numarası, Çalıştığı Bölüm, Görevi, Baba adı, Anne Adı, Medeni durumu, Doğum Yeri, Doğum Tarihi,
 İletişim Bilgisi
Telefon numarası, açık adres bilgisi, 
 Finansal Bilgi
Finansal ve maaş detayları, prim listesi, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka bilgileri,
 Özel Nitelikli
Kişisel Veri
Sağlık poliçeleri, engeli ile ilgili sağlık raporları, sağlık beyan belgesi, sağlık raporları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, meslek hastalığı kayıtları, işe giriş muayene formu, günlük hasta şikâyetleri, akciğer grafisi, işitme testi, göz muayenesi, kan grubu bilgisi, sabıka kaydı
Eğitim Bilgisi
Öğrenim durumu, sertifika ve diploma fotokopileri, eğitim ve beceriler, özgeçmiş (CV) bilgileri,
Özlük Bilgisi
İşe Giriş Tarihi-İşten Çıkış Tarihi, Viziteye Çıkış Tarihi, Ücret Bilgisi
Görsel ve İşitsel Veri
Fotoğraf, kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri, Personel Devam Takip Sistemi Yüz tanıma sistemi 
Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi
Eğitim katılım formları, eğitim saatleri ve süreleri, (varsa) sınav sonuçları, iç terfi değerlendirme süreçleri , genel yetenek sınavları, kişilik envanteri), etik uygunsuzluk raporları, personel terfi transfer hareketleri dosyası, puantaj ve performans raporları, toplantı kayıtları, başarı (scorecard) bilgileri, işe giriş tarihi, haftalık çalışma saatleri, Sisteme giriş çıkış (login-logout) kayıtları, profil oluşturma ekranına çalışanlar tarafından özel olarak girilen diğer tüm bilgiler,
Aile, Yakın Bilgisi
Aile bildirim formları
Diğer
Araç bilgileri, çalışanların kullandığı iş bilgisayarlarının IP adresleri ve web gezinti hareketleri, terhis belgesi, yıllık izin kullanım defteri, SGK sicil numarası, vergi indirim yazısı, personeli ziyarete gelen ziyaretçi bilgileri,

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.


İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

■     İş ilişkisinin ispatlanması,

■     Ücret ve ücrete ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması,

■     Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi,

■     Çalışanlara ait bordro süreçlerinin yürütülmesi,

■     Devamsızlık takibi, iş ve işyeri kural ihlalleri halinde gerekli uyarı yazılarının hazırlanması, hukuki süreçlerin yönetimi,

■     İş sözleşmesi ve personel yönetmeliğinde belirtilen şekilde ve amaçlarla sınırlı olarak çalışanların bilgisayar, internet, elektronik posta ve telefon kullanım kurallarına uyumunun takibi ve izlenmesi,


İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;


■     Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,

■     Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,

■     Sosyal güvenlik mevzuatından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için medeni duruma ilişkin kişisel verilerin işlenmesi,


Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

■     Şirket Bilgi Güvenliği Standartları'nda yer alan, fiziksel güvenlik yönergeleri gereği (hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb. tespiti, yetkisiz giriş tespiti vb.) operasyon alanları, çalışanların kişisel eşyalarının yerleştirildiği dolaplar, yangın kaçış noktaları, bina/bölüm giriş-çıkış noktaları ve dinlenme alanlarına yerleştirilen kameralarla görüntü alınması,


Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

■     Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, terfi süreçlerinin uygulanması,

■     Vekâletname çıkarılabilmesi,

■     Muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi,

■     Maaş ödemelerinin yapılabilmesi, zorunlu BES kesintilerinin yapılabilmesi,

■     Bilgi güvenliği denetimlerinin yürütülebilmesi,

■     Şirket sistemlerinin çalışmasının sağlanması ve işyeri düzeninin temini,

■     Yazılımlara ve dosyalara erişim için yetkilendirilmelerin yapılması,

■     Şirket içi raporlama yapılması ve kayıt tutulması,

■     Çalışanlar arasındaki ilişkilerin ve motivasyonun geliştirilmesi,

■     Mesai takibinin yapılması,

■     Eğitim süreçlerinin takibi, eğitimlerin organize edilmesi,

■     Verimliliğin artırılması,

■     Sosyal ve yan haklar ile ilgili yönetim, iyileştirme ve organizasyon,

■     Kapı ve sistem giriş çıkışlarının yönetilmesi, iş yerinin fiziki güvenliğinin temini,

■     İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi,

■     Personele taşıma (servis) hizmeti sağlanması,

■     Şirket'in iş sırlarının korunması,

■     Bilgisayar sistemlerinin virüs vb. tehditlere karşı korunması,

■     Şirketin temsili, Şirket adına 3. kişilerle irtibatın yürütülmesi,

■     Gizlilik taahhüdüne bağlı olarak Şirket işgücünün detaylı inceleme çalışması,

■     Hukuka aykırılıkların zamanında belirlenmesi,

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

 


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. (Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.)

Kişisel verileriniz, Şirket'in hizmet sunduğu şirketler, hizmet aldığı insan kaynakları danışmanlık şirketleri, bilgi teknolojileri şirketleri, alt işverenler, mesleki danışmanlar, avukatlar, muhasebeciler, iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve Şirketin ticari, idari veya sözleşmeli ilişki içinde bulunduğu kurumlar gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Örneğin, ticari ilişki kapsamında hizmet almakta olduğumuz servis sağlayıcı firmaların talep etmesi halinde, ilgili çalışanlara ait kişisel veriler servis sağlayıcı firmalarla, (i) Şirketimiz sistemlerine erişim için program kullanıcı adı ve şifrelerin tanımlanması ve ekran yetkilerinin verilmesi veya(ii) kurumsal unvanı uzantılı e-posta kullanıcı adı ve şifrelerinin oluşturulması gibi amaçlarla paylaşılmaktadır. Şirketimizi temsilen hareket edenlerin İletişim Bilgileri ve/veya Kimlik Bilgileri üçüncü kişilerle paylaşılabilir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTDIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz yurtdışında üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.


KVKK'NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ


KVKK'nın 11. maddesi gereği İşverene şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

■     Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

■     Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

■     Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin silinmesini ve yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesini Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu silme, yok edilme veya anonim hâle getirilme hususlarında bilgilendirilmelerini talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirket’e bağlı çalıştığınız İnsan Kaynakları’na bildirebilirsiniz.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman  bilgi@antbahar.com.tr adresine e-posta yoluyla veya bizzat İnsan Kaynakları Birimine iletebilirsiniz.


Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVKK ’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.


Şirketin Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirket’in, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

■     Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

■     Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

■     Şirketler ve ilişkili kurum/kuruluşları, “Çalışan Aydınlatma Metni”nde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

■     Şirket’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

■     Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

■     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

■     Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.