TR | EN +90 242 258 02 02
 
ANASAYFA > Güvenlik kamerası aydınlatma yazısı

BAHAR TAVUKÇULUK GIDA İNŞ. TUR. SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)


a)Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Bahar Tavukçuluk Gıda İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd.Şti. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

b)Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Fiziksel mekan güvenliğinin temini amacı ile binadaki güvenlik kameraları vasıtalarıyla görüntü kaydınız alınmaktadır. 

 

c)İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından Fiziksel Mekan güvenliğinin sağlanması, faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi amaçları doğrultusunda iş ortaklarımıza, güvenlik yönetimi ve bina yönetimi tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve elektronik ortamda güvenlik kameraları yöntemi ile toplanacak ve 30 gün süre ile saklanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile siz misafirlerimiz, personelimiz ve bina içinde bulunan kişilerin güvenliğinin sağlanması için zorunlu olduğundan Kanun’un 5/2-f bendine dayanarak işlenmektedir.

 

d)İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri  Sorumlusuna  Başvuru Usul  ve Esasları Hakkında  Tebliğ’de düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel ilgili kişiler:

*Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
*Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
*Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
*Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü *kişilere bildirilmesini isteme,
*Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin *silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin *aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
*Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Başvuru Yöntemi
Başvurunuzu:

*Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 1. Cadde Döşemealtı/Antalya adresine yazılı olarak;
*bahartavukculuk@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
*Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
*Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak info@antbahar.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

*Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
*Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
*Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
*Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Şirket, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.


Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.